חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992

1.        הגדרות [תיקון: תשנ"ד, תשנ"ח, תשס"א]

בחוק זה –

"הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

(1)     הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;

(2)     הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(א)     הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

(ב)     היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(ג)      היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

(3)     הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.

"השר" – שר העבודה והרווחה;

"ילד" – ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, שטרם מלאו לו 18 שנה.

"לשכת הסעד" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.

"מקלט לנשים מוכות" – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית, לפי הפניה מראש שנתנה לשכת הסעד או לפי אישור שנתנה בדיעבד.

2.        הכשרה מקצועית

הורה יחיד זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות.

3.        מעונות יום

הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לעניין התחשבות בהכנסת ההורה היחיד לעניין דמי האחזקה במעון.

4.        הלוואה לשיכון [תיקון: תשנ"ד]

הורה יחיד למעט הורה יחיד כאמור בפסקה (4) להגדרת הורה יחיד זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.

5.        בית-הדין לעבודה

לבית-הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה הנובעת מחוק זה.

6.        ביצוע ותקנות

(א)     השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

(ב)     תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 3 ו-4 יותקנו בהסכמת שר האוצר.

(ג)      תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 3 ,2 ו-4 טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

7.        תיקון חוק הבטחת הכנסה

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  –

(1)     בסעיף 1, אחרי הגדרת "גמלה" יבוא:

"הורה יחיד"- כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992"

(2)     בסעיף 2(א), במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם טרם מלאו 7 שנים ;"

(3)     בסעיף 5(א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) בשיעור המוגדל –

(א)     לפי הפרטים 1 עד 6 לתוספת, לפי העניין – אם הזכאי לגמלה הוא אחד המנויים בפסקה (4) של סעיף 2(א).

(ב)     לפי הפרטים 7 או 8 לתוספת, לפי העניין – אם הזכאי לגמלה הוא אחד המנויים בפסקה (6) של סעיף 2(א) או אם הוא הורה יחיד."

8.        תיקון חוק הביטוח הלאומי

אחרי סעיף 114 לחוק הביטוח הלאומי יבוא:

115."מענק לימודים"

(א)     בסעיף זה –

"הורה יחיד" – כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992;

"שנת לימודים" – התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה;

(ב)     בתחילת כל שנת לימודים ישלם המוסד להורה יחיד, שמשתלמת לו קצבת ילדים בעד הילד הראשון שבמניין ילדיו, מענק לימודים בשיעור של %18 מהשכר הממוצע בעד כל אחד מילדיו אשר לפני יום א' בטבת שבאותה שנת לימודים יימצא שמלאו לו שש שנים ולא מלאו לו אחת עשרה שנים.

(ג)      מענק לפי סעיף זה ישולם מאוצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה, בסמוך לפני מועד התשלום, את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלומים לפי סעיף זה, לרבות ההוצאות המנהליות של המוסד הנובעות מכך ."

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

סגור לתגובות.