צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו אשר ניתן לאדם מבית המשפט כנגד אדם אחר שלטענת מבקש הצו מטריד אותו באופן שמאיים על שלוות חייו. צו למניעת הטרדה מאיימת דומה לצו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה.

הגדרתה של הטרדה מאיימת על פי סעיף 2 (א) לחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, (להלן: "חוק מניעת הטרדה מאיימת") הנה הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

חוק מניעת הטרדה מאיימת

מטרתו של חוק מניעת הטרדה מאיימת, אשר חוקק בשנת 2001, הינה לספק הגנה לאדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, על ידי אדם אחר אשר נקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

סעיף 2 (ב) לחוק מניעת הטרדה מאיימת קובע שורה של מעשים אשר מהווים הטרדה מאיימת, ברם מדובר ברשימה לא סגורה, ובית המשפט רשאי להוסיף לרשימה זו מעשים שיחשבו כהטרדה מאיימת ככל שהדבר יראה לו כמקיים את מטרת החוק.

בקשה למתן צו הגנה

את הבקשה למתן צו הגנה על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת רשאי להגיש הנפגע או מי מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, וכן, תובע משטרתי או פקיד סעד שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

הסמכות העניינית לדון בבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת נתונה באופן כללי לבית משפט השלום. אך כאשר מדובר בנפגע שהוא בן משפחה של הפוגע, גם בתי המשפט לענייני משפחה ובתי דין דתיים רשאים לדון בבקשה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1951.

בית משפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע. אך על בית המשפט לקיים דיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו.

תוקף הצו למניעת הטרדה מאיימת

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת יהיה עד שישה חודשים. אך בית המשפט רשאי לחזור ולהאריך את תוקפו של הצו עד לתקופה כוללת של שנה. מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי בית המשפט לחזור ולהאריך את תוקפו של הצו עד לתקופה כוללת של שנתיים.

הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי שוטר לעצור את המפר ולמפר לא תהא טענת הגנה טובה אם יטען שהנפגע או אדם אחר הקרוב לו, לא עמדו על קיומו של הצו למניעת הטרדה מאיימת.

דחה בית משפט בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת וקבע כי היא קנטרנית, הוא רשאי להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות לטובת המדינה ולטובת צד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון ו/או פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

הגנה מכל דרך של הטרדה או פגיעה

ההתפתחות הטכנולוגית של הדורות האחרונים מאפשרת לאדם להטריד אדם אחר בדרכים רבות ושונות מבעבר. לעומת החוק למניעת אלימות במשפחה (משנת 1951), אשר בא להגן על אדם מפני אלימות במשפחה, חוק מניעת הטרדה מאיימת בא להגן על אדם מכל אדם אחר ובכל דרך של הטרדה או פגיעה בשלוות חייו של הנפגע ופרטיותו.

שימוש לרעה

נשים מסוימות עשו בעבר ועושות גם כיום שימוש לרעה בהגנה שמעניק להן החוק למניעת אלימות במשפחה בכך שהן מאשימות גברים בטענות סרק על כך שנהגו באלימות כלפיהם. חוק מניעת הטרדה מאיימת מעלה רף התנהגות חדש לפיו אישה יכולה להוציא לגבר צו הרחקה גם בטענה של פגיעה בשלוות החיים שלה.

יתרה מזו, בית המשפט גם רשאי להוציא לגבר צו הרחקה לתקופה של עד שישה חודשים על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, לעומת תקופה של עד שלושה חודשים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה.

אישה כועסת יכולה לעשות דברים קשים

לפיכך כיום ואולי יותר מתמיד על הגבר להיות ער לסכנות אשר עומדות לפניו בתקופת הליכי גירושין. על הגבר להשתחרר מהשאננות שאומרת "היא לא תעשה את זה" ו/או "לי זה לא יקרה", משום שלאחר הדרכה ויעוץ זדוניים יכולה אישה כועסת לעשות דברים קשים, כואבים ובלתי צפויים לגבר ולילדים.

מחבר:  שאול מני נוי

אידאה – למען זכויות הגבר במשפחה

למידע נוסף וסיוע ניתן להתקשר אלינו לטלפון מספר :  03-6132225 

או צור קשר ונחזור אליך בהקדם

 

עוד מאמרים בנושאים דומים: