פקודת בזיון בית המשפט

 1. השם הקצר

פקודה זו תקרא פקודת בזיון בית המשפט.

 2. פירוש

בפקודה זו יהא למונח "בית משפט" הפירוש דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
"בית משפט" פירושו כל בית משפט אזרחי, לרבות בית משפט עירוני ובית משפט לקרקעות.

להמשיך לקרוא