חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

פרק ראשון: כשרות משפטית

כשרות לזכויות ולחובות

1.    כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.

כשרות לפעולות משפטיות

2.    כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט.

להמשיך לקרוא