חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

פרק א': פרשנות

1.        הגדרות [תיקון: תשנ"ח(2), תשס"ב, תשס"ג]

בחוק זה –

"פסק דין למזונות" – פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית דין מוסמך שניתנו בישראל, וכן פסק חוץ, פסק חוץ זמני או צו ביניים שהוכרזו אכיפים לפי סעיפים 3 או 8 לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, שלפיהם חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין או להוריו;

להמשיך לקרוא