חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 1.       פרשנות

(א)   בחוק זה –

"בגיר" – מי שמלאו לו שמונה-עשרה שנה;

"קטין" – מי שאינו בגיר;

"ילד" – בין שנולד מנישואין ובין שלא מנישואין לרבות מאומץ.

להמשיך לקרוא